ВАС отмени задължението на фармабизнеса да връща суми на НЗОК

Решението няма автоматично приложение за действащия Механизъм за 2024 г., но налага преосмисляне на начина на планиране на бюджети и договаряне на отстъпки за лекарства от касата

461
НЗОК

Върховният административен съд окончателно отмени Механизма на НЗОК за лекарствата, с който фирмите ѝ връщаха недължими суми всяка година, съобщиха от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2021 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от касата, е приет с решение № РД – НС – 04 – 3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК. Съгласно Закона за здравното осигуряване, Механизмът представлява компенсаторна мярка, която се прилага в случаите на превишение на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в бюджета на касата за съответната година.

По делото е установено, че формално бюджетът на НЗОК за лекарствени продукти е балансиран, но реално в него е заложен скрит дефицит, който е прехвърлен на фармацевтичните компании, които доставят в страната лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, като на тях е възложено да покриват разликата между заложени приходи и действително реализираните разходи. Това се случва не като изключение, а закономерно във всяко тримесечие и за годината като цяло, което визира неправилно планиране на бюджетните разходи за лекарствени продукти от страна на НЗОК и на умишлено заложен скрит дефицит при бюджетното планиране, който е предвидено да бъде прехвърлен към фармацевтичната индустрия посредством Механизма.

Според решението, при прилагане на Механизма се стига до пълното изземане на прихода от продажба на съответните количества лекарствени продукти, формирали ръст, възлагане на задължение за безплатна доставка и дори налагане на отрицателна цена. В резултат на прилагането на Механизма може да се стигне до ситуации, в които ПРУ/УП заплащат в бюджета на НЗОК суми, които надвишават приходите, реализирани от продажбата на иновативни лекарствени продукти.

Според съда, в съчетание със задължението фармацевтичните компании да доставят достатъчни количества за задоволяване на здравните потребности на населението, Механизмът влиза в противоречие с нормите на Конституцията, уреждащи закрилата на правото на собственост, свободната стопанска инициатива, еднаквото третиране и на инвестициите. Решението отчита, че това от своя страна би довело до оттегляне на лекарствени продукти от българския пазар, съответно от лишаване на здравноосигурените лица от достъп до определени лекарствени продукти.

От ARPharM заявиха, че действащият към момента Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарства за 2024 г., носи същите пороци като отменения Механизъм за 2021 г. – умишлено заложен скрит дефицит при планирането на бюджета за лекарствени продукти за 2024 г., който не отговаря на реалните потребности на пациентите от лекарствено лечение и който е предвидено да бъде прехвърлен на фармацевтичната индустрия. Очаква се през 2024 г. приходи за близо 500 млн. лв. да бъдат иззети от доставчиците на медикаменти по този начин.

Според Асоциацията, това създава риск за системата на лекарствено снабдяване и за пациентите. Решението на ВАС обаче няма пряко действие спрямо Механизъм 2024 г., но налага преосмисляне на начина, по който се прогнозират потребностите на пациентите от лекарствено лечение, планира се бюджета на НЗОК за лекарствени продукти и се договарят отстъпките между касата и фармацевтичните компании. Основният приоритет на съвместната работа между фармаиндустрията и институциите следва да остане в ускоряване достъпа на иновацията до българските пациенти и изграждането на устойчив модел за финансиране на системата на здравеопазване в страната ни.

От ARPharM напомнят, че решението дали компаниите ще съдят НЗОК за възстановяване на недължими суми, заплатени по отменения Механизъм за 2021 г., е строго индивидуално. Някои от тях вече са декларирали, че няма да имат претенции за възстановяване на суми от НЗОК, а настояват за по-справедливо, прозрачно и предвидимо договаряне на отстъпките.

СПОДЕЛИ