Съкращава се срокът за решенията на ТЕЛК и НЕЛК

Документите на хората с увреждания ще се разглеждат на случаен принцип, а произнасянето ще е само въз основа на медицинската документация, включително и наличната от здравните записи в е-досиетата на пациентите

150
ТЕЛК

Съкращава се срокът за произнасяне на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) при оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Това предвиждат приети от правителството промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Чрез равномерното разпределение на процедурите по освидетелстване в страната, а разглеждане от ТЕЛК на случаен принцип, ще се постигне прозрачност, безпристрастност и бързина, посочват в мотивите си от Министерския съвет.

Задължението ТЕЛК да се произнасят само въз основа на медицинската документация, включително и наличната информация от здравните записи в електронните здравни досиета на лицата, ще обуслови пълноценна и обективна оценка, като ще се намали изискването на ТЕЛК за предоставяне на допълнителни документи.

Определянето на срок за съобщаване на експертните решения на заинтересованите страни, информирането на лицата за датите, на които ще бъдат разгледани техните документи, ангажирането на персонална отговорност за спазване на указанията и др., са организационни мерки, които ще подобрят координацията между страните, участващи в процеса на медицинска експертиза, считат от МС.

СПОДЕЛИ