Признание за Симулационния тренировъчен център на МУ-Пловдив

Една от най-иновативните образователни структури у нас беше реакредитирана за следващите пет години от Американския колеж по хирургия

269
Му-Пловдив

Медицинският симулационен тренировъчен център на МУ-Пловдив беше реакредитиран за следващите пет години от д-р Джон Пейдж, член на акредитационната комисия на Американския колеж по хирургия, съобщиха от вуза. МСТЦ е най-иновативната образователна структура в България и един от шестте признати от Американския колеж по хирургия в цяла Европа.

„Пътят за постигането на този успех премина през години на упорит труд и отстояване на стандартите за качество на симуационното обучение“, заяви директорът на Медицинския симулационен тренировъчен център проф. д-р Благой Маринов.

Той вярва, че бъдещето на медицинското образование се свързва със смяна на досегашната парадигма за обучение на бъдещите лекари при леглото на болния с нова, акцентираща на процедурната компетентност, без да е компрометирана сигурността на пациентите.

Проф. Маринов, който е и зам.-ректор по научноизследователска дейност, е горд с постигнатото досега и заяви, че успехът на Центъра се дължи на упоритата работа на хабилитираните лица, асистентите и техническия персонал на МСТЦ, които осигуряват практическото обучение на студентите, специализантите и младите лекари на нивото, което е вече разпознаваемо в цялата страна.

През 2018 Центърът получи максималната степен на програмна акредитация – Комплексен образователен институт към ACS. В областта на симулационната медицина придържането към международно признати стандарти определя успеха на усилията на медицинските, техническите и административни екипи и носи заслужен престиж на центровете, които адаптират обучението си.

Американският колеж по хирургия (ACS) е най-голямата професионална организация на хирурзи в света. Съществена част от неговата структура са т.нар. Акредитирани образователни институти (ACS-AEI) – обучителни центрове в САЩ и по света, които споделят високи ценности по отношение на преподаването, създаването на процедурна компетентност и разпространението на резултатите от научни изследвания, свързани с медицинската симулация като образователен метод.

След като се запозна с постиженията на МСТЦ на МУ – Пловдив в областта на преподаването и научните изследвания, д-р Джон Пейдж каза, че МСТЦ заема своето достойно място в системата на Акредитираните образователни институти към ACS. За осемгодишния период от създаването си МСТЦ беше оборудван с най-модерна симулационна техника и успя да се утвърди като първокласна обучителна база с подчертан афинитет към иновативните технологии в областта. На основата на отличната си материална и кариерна осигуреност, Центърът се утвърди и като национална база за продължаващо медицинско образование.

В центъра се провеждат редовни упражнения на студенти от III до V курс, а така също и свободноизбираеми занимания по специалности. За последната година в Симулационния център са осъществени над 760 обучения, 32 семинара с електронни стандартизирани пациенти и една научно-практическа конференция.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив оказва безрезервна подкрепа на Симулационен тренировъчен център, защото е обърнато с лице към бъдещето, като се грижи за студентите и преподавателите, търсещи съвършенство, посочват от там.

СПОДЕЛИ