Шефът на „Св. Екатерина“ отговори на МЗ

Парите, които съм получил не са обществени, а от пациенти, които ми имат доверие и искат да ги оперирам, като за тази дейност имам разрешение от министъра. Поех болницата с 10 млн. лева просрочия, оставям я с 10 млн. лева в сметките, заяви проф. Генчо Начев

483
Чирков

Министърът на здравеопазването може да сменя ръководството по всяко време, когато не му харесват резултатите от дейността на една държавна болница. И в това не може да има драма, казва в свое изявление до медиите проф. Генчо Начев, директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“. Повод за него стана изнесените от министър Асена Сербезова данни за нарушения в няколко лечебни заведения, едно от които е „Св. Екатерина“. Проф. Начев обяснява, че е поел болницата с 10 млн. лв. просрочени задължения през 2006 г., а в момента лечебното заведение има 10 млн. лв. в депозитни сметки и няма никакви дългове.

Публикуваме изявлението на проф. Генчо Начев без редакторска намеса:

Искам да започна с факта, че болницата е 100% държавна и собственика в лицето на принципала – Министъра на здравеопазването може да сменя ръководството по всяко време, когато не му харесват резултатите от дейността й. И в това не може да има драма. Бяха изнесени откъслечни факти за лоша финансова дисциплина. Поех ръководството на болницата през 2006 г. с 10 млн. лв. дълг в падеж или просрочени задължения. В момента имаме 10 млн. лв. в депозитни сметки и нито стотинка просрочени задължения. През тези 16 години болницата е инвестирала 28 млн. лв. собствени средства за модерна апаратура и таблиране на иновативни технологии. Ако това е лоша финансова дисциплина не мога да си представя коя е добра. Конкретно по изнесените факти:

1.Не са актуализирани Вътрешните правила за изграждане на система за финансово управление и контрол.

Правилата са приети през 2013 г. и в Преходните и заключителни разпоредби на правилата е записано, че системата за финансово управление и контрол се прилага чрез издаване на вътрешни правила, заповеди, функционални и длъжностни характеристики за определяне на задълженията и отговорностите на съответните длъжностни лица. През годините са издавани редица заповеди, правила и политики, свързани с финансовото управление на болницата. Например: Счетоводната политика се актуализира ежегодно и се приема от Съвета на директорите в съответствие с относимата актуална нормативна уредба. Длъжностните характеристики на служителите се поддържат в актуален вид и се съобразяват с изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите и нуждите на съответните структурни звена в лечебното заведение.

В болницата се прилагат редица контролни дейности – упражнява се предварителен финансов контрол преди сключване на всеки договор, преди поемане на задължение или разход чрез проверка и издаване на контролен лист, прилага се системата на двойния подпис и редица други контролни дейности. Последващо се упражнява текущ оперативен контрол на всеки договор или разход – въз основа на определени със заповед компетенции, възложени на длъжностни лица в болницата.

Съгласно длъжностната характеристика на ръководителя на звеното за вътрешен одит, той следва да дава независима и обективна оценка за функционирането на одитираната система за финансово управление и контрол. Предходният ръководител на това звено се пенсионира в средата на 2021 г. като от началото на м. юни 2022 г. в болницата има назначен нов ръководител на звеното за вътрешен одит, който е разработил план за вътрешния одит в лечебното заведение.

2. Във Вътрешните правила за работна заплата–(ВПРЗ) не са разписани ясни критерии за оценка при изплащане на допълнителни възнаграждения за резултати от дейност.

В действащите вътрешни правила за работната заплата е записано, че конкретният размер на допълнителното възнаграждение за резултати от дейността се определя от изпълнителния директор на база реално отработените дни през месеца, преценката на преките ръководители на съответния служител, на база сложност, отговорност и тежест на труда и параметрите на работната среда. Ежемесечно се изготвят справки – прогнози за приходите и разходите по структурни звена, като финансовият резултат за съответния месец се взима предвид при определяне на възнаграждения за дейност.

По отношение на обществените поръчки беше изнесено, че няма оценяване от лицензиран оценител за 5 апарата за кафе, напитки и закуски, всеки от които разположен на 1 кв. м. Преди 2 месеца взехме такава оценка и тя е 178 лв. за петте апарата, а до сега сме получавали повече от 500 лв. При това хонорара на оценителя „изяжда“ 2-3 месечни наема.

Сключване на договор с фирма доставчик преди споразумението за финансиране от МЗ след подадена апликационна форма декември 2020 г., от Министерство на здравеопазването бяхме одобрени за закупуване на необходими апарати.

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, на 16.03.2021 г. е сключен договор за доставка с определена фирма. На 19.03.2021 е изпратено писмо до тогавашния министър на здравеопазването за дофинансиране на доставката, за да е възможно закупуването на окомплектовка на апаратите. В резултат на нашето искане МЗ ни предостави средства за необходимата окомплектовка.

Договорът с МЗ за целева субсидия е сключен на 25.02.2022 г. 

В този случай първо е сключен договор за финансиране с МЗ, а след това е сключен и договорът с фирмата доставчик. Колкото до договора по невалидна оферта – доставката на резервната част е осъществена на основание сключен договор за абонаментно сервизно обслужване след проведена обществена поръчка. На основание изключителните права, които има всяка една обслужваща фирма доставката следва да се изиска от тази оторизирана фирма, която има право да извършва дейностите по ремонт и поддръжка, дадени й от производителя на техниката. Независимо от това, от декември 2020 г. за всички резервни части над 5000 лева без ДДС се провежда процедура договаряне без обявление.

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по време на извънредното положение (съответно на извънредната епидемична обстановка) и три месеца след нейната отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при:

1. закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;

2. закупуване на медицински изделия, осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и гаранционната им поддръжка;

За периода на епидемична обстановка е било необходимо незабавното осигуряване на определен медикамент, медицинско изделие или изправна медицинска апаратура с цел обезпечаване безопасността на населението от пандемията.

Неколкократно се акцентира върху факта, че моето възнаграждение по граждански договор за опериране на пациенти, които ме избират е 85,3% от всички граждански договори. Искам дебело да подчертая, че това не са обществени средства! Това са средства от пациенти, които ми имат доверие и изявяват желание да ги оперирам. За тази дейност имам разрешение от министъра на здравеопазването, подписан договор с председателя на Съвета на директорите и всичко е съобразено с изискванията на наредбата за достъпа. Приемам за положителна оценка това, че останалите граждански договори са толкова нисък процент, защото за тяхното изплащане се използват пари на болницата от публично финансиране.

Дано посоченото до тук не звучи като оправдание. Нямам от какво да се срамувам и съм горд с всичко, което сме постигнали за тези години с помощта на ръководството и целия колектив. Пожелавам на новото ръководство да постигнат още по-добри резултати!

СПОДЕЛИ