Намаляване на вредата от тютюна

Преглед и оценка на моделите на употреба на продукти, съдържащи тютюн и никотин

186
тютюн

Измерването и оценката на моделите на употреба на продукти, съдържащи тютюн или никотин, представлява предизвикателство по редица причини, като например все по-големият брой от нови продукти, които излизат на пазара, липсата на общоприети стандарти, термини и дефиниции за новите негорими продукти, както и известни ограничения, произтичащи от това, че анализите са на база съобщеното от самите потребители. Въпреки тези предизвикателства, разбирането за това как пълнолетните лица ги употребяват е от ключово значение за оценката на потенциалното въздействие на новите продукти върху общественото здраве в сравнение с конвенционалните горими тютюневи продукти, като цигарите. Така че как можем да подобрим разбирането и оценката остава наша цел и занапред?

Намаляване на риска

Най-добрият начин пълнолетните пушачи да намалят риска, свързан с тютюнопушенето, е напълно да спрат употребата на тютюн и/или никотин. Но данните сочат, че много пушачи не го правят1.

За тези пълнолетни пушачи, които биха продължили да пушат конвенционални цигари, преминаването на научно доказани бездимни алтернативи би могло да намали риска, свързан с вредата от тютюнопушенето, а именно развитие на заболявания, като рак на белия дроб, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и сърдечносъдови болести, в сравнение с продължаване на пушенето. Тези нови продукти биха могли да бъдат допълнение към усилията за контрол на тютюна и да станат част от една цялостна стратегия за намаляване на вредата, допринасяща за общественото здраве.

В последните години все по-голям брой пушачи преминават от цигари на бездимни алтернативи, като електронни цигари,  тютюн с нагряване или тютюн за орална употреба, с цел да намалят риска за здравето си в сравнение с продължаване на пушенето. Много от тях спират да пушат цигари и преминават изцяло на някой от тези негорими продукти, докато други употребяват едновременно нови негорими продукти и конвенционални горими продукти (цигари). Измерването на това доколко новите бездимни (негорими/ продукти се употребяват ексклузивно или заедно с един или повече други продукти е важен фактор за определяне на въздействието, което тези бездимни продукти могат да имат върху отделния индивид и върху населението като цяло.

Като се има предвид, че през последните 10 години бездимните продукти стават все по-широко разпространени, от ключово значение е да се проследяват и анализират моделите на употребата им във времето, така че да се оценят промените на въздействието върху  потребителите и за населението, като цяло. За да бъде направено това, трябва да се въведат стандарти за категоризиране на моделите на употреба на продуктите. Например може ли даден човек да се определи като пушач, ако пуши по една цигара месечно? Ако да, този сценарий не означава ли, че към бездимните продукти трябва да се прилага същия подход, за да може да се направи сравнение между тях?

Защо е важно измерването на моделите на употреба на даден продукт?

Моделите на употреба на даден продукт са важни, за да може да се измери дали той има ефект върху общественото здраве. Например, за пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат, замяната на горимите цигари с научно доказани бездимни алтернативи може да е начин да се намали рискът за здравето им в сравнение с това да продължат да пушат. Рискът потенциално може да се намали, защото при тези продукти, макар да не са без риск и да съдържат никотин, който води до пристрастяване, има излагане на по-малко токсични вещества и в по-ниски концентрации в сравнение с цигарите.

Накратко, за да разберем потенциалния ефект от тези продукти върху индивидуалното и  общественото здраве, трябва да разберем първо как те се употребяват. Затова трябва да намерим отговорите на няколко въпроса относно моделите на употреба, като например:

  • Пълнолетните пушачи, които преминават на тези продукти, спират ли да пушат цигари?
  • Продължава ли едновременна употреба на различни тютюневи или никотинови продукти и какви?
  • Кои видове продукти употребяват и как ги употребяват – като честота и интензивност?

Ето няколко примера за това колко са важни отговорите на тези въпроси.

Ако даден пълнолетен пушач, който пуши по 20 цигари на ден, започне употреба на някой от тези бездимни алтернативи, например електронна цигара, той може да премине изцяло на електронна цигара. Пълното преминаване ще намали излагането му на вредни и потенциално вредни вещества и следователно може да намали риска за здравето му, свързан с тютюнопушенето. Ако вместо това обаче, този човек замени само част от потреблението си на цигари с употребата на електронна цигара, т.е. използва електронна цигара, но в същото време и пуши, например по 10 цигари на ден, той няма да може да се възползва напълно от преминаването.

За да могат пълнолетните пушачи да вземат информирани решения, те трябва да са запознати, че съществуват бездимни алтернативи и да имат достъп до точна и вярна информация, както за ползите, така и за рисковете от тези продукти. Освен това, на тях трябва да им се напомня, че най-добрият избор, който могат да направят, категорично е да спрат напълно употребата на тютюн или никотин.

Как да се справим с предизвикателствата, свързани с измерването на моделите на употреба?

Промяната в поведението и навиците е комплексен процес и в повечето случаи тази промяна не става мигновено или бързо. Затова делът на разпространение на продуктите и моделите на употреба трябва да се измерват редовно и последователно, така че да се постигне разбиране за промените и тенденциите с течение на времето. Тези данни ще дадат възможност на учените и регулаторните органи да правят редовно оценка на потенциалното въздействие, което научно доказаните бездимни продукти биха могли да имат за отделния индивид и за населението като цяло.

За да бъдат направени изводи за въздействието на новите негорими продукти върху общественото здраве, е важно тези измервания да предоставят точни, съпоставими и надеждни данни. Затова учените, регулаторните органи и индустрията трябва да обединят усилията си за установяване на общоприети стандарти за измерване на моделите на употреба на продуктите, за да се осигурява съпоставимост между различните проучвания. След като бъдат въведени тези стандарти и практики, ще бъде възможно данните за делът на разпространение и моделите на употреба да се комбинират с друга информация от модели за въздействието върху общественото здраве от реалните условия и от епидемиологични проучвания. Тези важни инструменти за оценка, взети заедно, могат да дадат по-ясна представа за въздействието на бездимните изделия за здравето на населението.

1 Smoking Cessation: Fast Facts | Smoking & Tobacco Use | CDC

Този материал е част от 13-я научен бюлетин на Филип Морис Интернешънъл, посветен на намаляване на вредата от тютюна. Публикува се с подкрепата на Филип Морис България. Целият бюлетин можете да видите тук.

СПОДЕЛИ