Признават COVID за професионална болест на лекарите и сестрите

На съобщаване с бързо известие подлежат само случаи с лабораторно потвърдена инфекция

942
първа линия

COVID-19 вече ще се признава за професионална болест за лекари и сестри, които полагат грижи за заразени пациенти или работят с биологични материали. Каква е процедурата за това и какви са обезщетенията за правоимащите – обясняват експертите на НОИ за Скенер.нюз.

Инфекциозните заболявания, които произтичат от експозиция на биологични агенти по време на работа, се съобщават и разглеждат по реда на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (Обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г., последно изм., ДВ, бр. 18 от 10.03.2015 г.). COVID-19 не е включена в Списъка на професионалните болести (Обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.), но попада в обхвата на чл. 56, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. На това основание заболяването може да се признае за професионална болест, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

За потвърждаването на професионален характер на COVID-19 е необходимо да се докаже професионален контакт по отношение на съобщеното заболяване, а именно епидемиологичната връзка с обичайната трудова дейност на осигуреното лице. В този смисъл като рискови дейности могат да се определят дейностите на медицинските специалисти и други лица, които полагат директни грижи или обработват биологични материали на пациенти с потвърдена инфекция с коронавирус SARS-CoV-2.

За започване на процедура за признаване на професионална болест се изпраща бързо известие за съмнение за професионална болест (Бл. МЗ № ПИ–58/2008) до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по постоянен адрес на заболялото лице. На съобщаване с бързо известие подлежат само случаи с лабораторно потвърдена инфекция с COVID-19.

За кодиране на болестта по МКБ-10 се използва код „U07.1 COVID-19, идентифициран вирус“. При необходимост от идентифициране на пневмония или другa клинична проява се използва допълнителен код по МКБ-10. За всяко бързо известие, ТП на НОИ открива досие, събира документи и извършва проучване, което има за цел да установи професионалния риск по отношение на съобщеното заболяване.

За извършеното проучване се съставя протокол, който се предоставя на съответната териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) – компетентният административен орган, който се произнася по потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на болестта.

През 2020 г. в териториалните поделения на НОИ са получени 8 бързи известия за съмнение за професионална болест COVID–19 при медицински и немедицински персонал от лечебни заведения за болнична помощ. С експертно решение ТЕЛК отхвърля професионален характер на заболяванията, като решенията не са обжалвани. През миналата година са изпратени и 4, а през тази – 1, бързи известия за съмнение за професионална болест COVID–19 при общопрактикуващи лекари. Процедура за установяване на професионална болест не е открита, тъй като джипитата упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица и като такива не подлежат на задължително или доброволно осигуряване за риска „професионална болест“ по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно условията и реда, определени с КСО, при признаване на професионална болест, заболелите или техните наследници имат право на:
– Парично обезщетение за временна неработоспособност – изплаща се от първия ден на настъпването до възстановяването на работоспособността или до установяване на инвалидност. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради професионална болест се изчислява в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността, а не както при общо заболяване – в размер 80 на сто;
– Парично обезщетение при трудоустрояване – изплаща се за времето на трудоустрояването, но за не повече от 6 месеца. Дневното парично обезщетение е в размер на разликата между полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение през 18-те календарни месеца, предхождащи месеца на трудоустрояването и получаваното среднодневно брутно трудово възнаграждение след трудоустрояването;
– Лична пенсия за инвалидност – отпуска се за срока на инвалидността, като размерът на пенсията за инвалидност поради професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
– Наследствена пенсия за инвалидност – право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите;
– Парична помощ за профилактика и рехабилитация – предоставя се еднократно в една календарна година и включва 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, средствата за нощувки и частична парична помощ за хранене;
– Еднократна помощ при смърт.

 

СПОДЕЛИ