„Св. Анна“ осъди НЗОК за надлимитна дейност за 170 хил. лева

Делегираните бюджети не могат да прехвърлят финансовата тежест по опазване здравето на гражданите от държавата към болниците, постанови Апелативният съд в София

554

Столичната университетска болница „Св. Анна“ осъди НЗОК да ѝ заплати сумата от 170 491 лева за оказана и отчетена болнична медицинска помощ по клинични пътеки и вложени медицински изделия за месеците ноември и декември 2015 г., в едно с дължимата лихва до окончателното изплащане на сумата. Това съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването. Касата е осъдена да заплати и всички съдебни разноски и адвокатски хонорари. Решението е на Апелативен съд София и така „Св. Анна“ се превърна в поредното лечебно заведение, спечелило дело срещу здравната каса.

В мотивите на магистратите съда се казва, че НЗОК е отговорна да изготви и реализира финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване, който да гарантира на здравноосигурените достъп до своевременно и качествено здравеопазване, както и пакет от медицински дейности, които те да получат от избрания от тях изпълнител на медицинска помощ.

„Определянето на лимит на заплащаните от НЗОК дейности, предвидени в индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ е в противоречие с два от огласените в чл. 5 ЗЗО принципи, на които се осъществява задължителното здравно осигуряване – пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и свободен избор на изпълнители на медицинска помощ. Налагането на лимит на сумите за разплащане по договорите води до сериозно ограничаване и на гарантирания в разпоредбата на чл. 4 ЗЗО свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ. Ограничението се изразява преди всичко в невъзможността да получат болнична помощ онези здравноосигурени лица, които са я потърсили след като установения в договора лимит е бил вече изчерпан. Така с разпоредбите на издадения в изпълнение на закона подзаконов нормативен акт, инкорпорирани и в клаузите на договора, се нарушава правото на избор на болнично заведение, което право е валидно за цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания (чл. 4, ал. 2 ЗЗО)“, пише в решението на съда.

„В този смисъл стриктното прилагане – винаги и по отношение на всички, на разпоредбата на чл. 22 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, която постановява при липса на капацитет за планова хоспитализация лечебното заведение да изготвя листа на чакащите за всяка клиника и/или отделение, в която се включват всички подлежащи на хоспитализация лица с изключение на тези, които се нуждаят от спешна диагностика и лечение, за много случаи би означавало на практика отказ от предоставяне на болнична помощ, каквато болничното заведение, с оглед своя капацитет, материална обезпеченост и наличие на медицински специалисти и достатъчен персонален състав в конкретния период, е могло да осъществи. Друг е въпроса, че такова поведение на болничното заведение ще се свързва с виновно неизпълнение на основното му задължение, очертано в предмета на договора (чл. 1) и затова то няма избор дали да предостави или да не предостави на здравноосигуреното лице поисканата болнична услуга“, заключват тримата членове от Апелативния съд в София.

Според тях, за болницата не съществува правна възможност да откаже предоставянето на медицинска помощ на здравноосигурените в рамките на пакета от здравни дейности, гарантиран от самостоятелния бюджет на НЗОК, на каквото й да е основание, в това число и поради изчерпване на средствата от разпределения му лимитиран бюджет. Затова и превишаването на установения лимит в резултат на осъществена по определените в договора клинични пътеки медицинска услуга не съставлява виновно неизпълнение на договора като не е надхвърлила обема на възложената й работа, тъй като не на касата, а на здравноосигуреното лице е безусловно признато от закона право на свободен избор на изпълнител.

„Делегираните бюджети, въведени от закона като задължителен финансов способ и принцип за финансиране на дейността в областта на болничната помощ, заплащана чрез системата на задължително здравно осигуряване, нямат за цел и не могат да прехвърлят финансовата тежест по опазване здравето на гражданите от държавата към изпълнителите на болнична помощ – търговски дружества, на които е забранено да извършват търговска дейност извън сферата на медицинско обслужване, както и да изискват заплащане от осигурените лица за дейности в обхвата на чл. 45 ЗЗО“, категорични са магистратите.

Припомняме, Надзорният съвет на НЗОК реши, че ще заплати надлимитната дейност на болниците, но само на тези, които са осъдили касата на последна инстанция. Това обаче ще струва на всички, които си плащат вноските, вместо 153 млн. лева, на колкото е оценена надлимитната дейност, поне още 50 млн. лева за съдебни разноски.

СПОДЕЛИ