МЗ обяви конкурс за директор на „Пирогов“

Срокът на договора е 3 години, до месец ясни кандидатите

267

Здравното министерство обяви конкурс за директор на „Пирогов“, както и за нов член в борда на болницата, който ще представлява държавата. Това става ясно от заповед на министър Галя Кондева, публикувана на сайта на ведомството.

Срокът за подаване на документите е до 20 май 2024 г., а конкурсът ще се проведе в три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор; оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на спешния институт и приноса на кандидата към неговото управление; събеседване с кандидатите, като една от темите на интервюто ще е как да се подобри финансовото състояние на „Пирогов“.

Изискванията към кандидатите са да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация или от професионално направление „икономика“; да притежават квалификация по здравен мениджмънт; да имат най-малко 5 години професионален опит; да са почтени и да имат добра репутация; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; да не са обявени в несъстоятелност; да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие; както и да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок от 3 години, а заплатата се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

Припомняме, преди дни здравният министър д-р Галя Кондева отмени заповедта за уволнение на директора на „Пирогов“ д-р Валентин Димитров, издадена от предшественика й проф. Христо Хинков, като един от мотивите бе именно, че предстои обявяването на конкурс за нов директор.

СПОДЕЛИ