Първи мета-анализ на ефектите от пушенето и отказа му върху нивата на триглицеридите

Екип от учени на Филип Морис Интернешънъл прави обобщение на доказателствата от научната литература, а резултатите може да бъдат полезни за формулиране на политики за обществено здраве

617
пушенето

Цигареният дим съдържа големи количества свободни радикали и прооксиданти, а пушенето на цигари е добре известен рисков фактор за развитие на сърдечносъдови заболявания (ССЗ), като коронарна артериална болест, атеросклероза и сърдечна недостатъчност. Един от механизмите, по които тютюнопушенето повишава риска от ССЗ, е чрез промяна на нивата на липидите. Пушенето на цигари е свързано с повишени нива на триглицериди (ТГ) и понижени нива на липопротеини с висока плътност (HDL-холестерол). Не са наблюдавани обаче, съществени ефекти от пушенето на цигари по отношение на нивата на липопротеини с ниска плътност (LDL-холестерол). Нивата на общия холестерол при настоящите пушачи са средно с 3% по-високи, нивата на ТГ – приблизително 10–15% по-високи и нивата на HDL-холестерол – приблизително 6.5% по-ниски в сравнение с непушачите.

Вече са налице многобройни доказателства в подкрепа на връзката между тютюнопушенето и от отказа от пушенето с нивата на HDL-холестерола. В своята публикация авторите от ФМИ  цитират два мета-анализа, които са установили повишени нива на HDL-холестерол след спиране на пушене, но липсва мета-анализ, в който се оценяват ефектите от тютюнопушенето и спирането на пушенето върху нивата на ТГ.

пушенето

Затова целта на настоящото проучване е да се обобщят доказателствата в научната литература посредством мета-анализ на ефектите от пушенето върху нивата на ТГ, резултатите от което дават база за по-добро разбиране на тези ефекти и имат важно значение за общественото здраве. Чрез преглед на базите данни PubMed и Scopus, учените от ФМИ идентифицират проучвания, в които са събрани данни за нивата на триглицеридите при пушачи и непушачи, или за ефектите от спиране на тютюнопушенето върху нивата на триглицеридите. При наличие на три или повече проучвания/сравнения, анализите са осъществени с използване на модели с фиксирани ефекти и модели със случайни ефекти. Идентифицирани са 169 проучвания, оценяващи ефектите от тютюнопушенето и 21 проучвания – съответно ефектите от спиране на пушенето върху нивата на триглицеридите.

Връзка към оригиналната статия: Meta-analysis of the effects of smoking and smoking cessation on triglyceride levels – ScienceDirect

Цигарен дим и нива на ТГ

Мета-анализът показва, че средните нива на ТГ при пушачите (1.6181 mmol/L) са приблизително 38% по-високи от нивата при непушачите (1.1734 mmol/L). Тази стойност е по-висока от отчетените преди това нива на ТГ; според преглед от 2010 г. те са около 10% по-високи при пушачите в сравнение с непушачите. Цялостният мета-анализ показва статистически значимо повишение на средните нива на ТГ при пушачи в сравнение с непушачи при прилагане както на модели с фиксирани ефекти, така и на модели със случайни ефекти.

Спиране на пушене и нива на ТГ

Авторите от ФМИ идентифицират 21 проучвания с 31 оценки за изчисления ефект от спиране на тютюнопушенето върху нивата на ТГ. Анализът на ефектите от отказа от пушене върху нивата на ТГ разкрива лек спад със статистическа значимост на първия месец след спирането на тютюнопушенето. Резултатите, обаче показват, че 6 седмици, 2 месеца, 3 месеца или 1 година след спиране на пушенето не се наблюдава значима разлика в нивата на ТГ. Високата степен на хетерогенност по отношение на статуса на пушене и нивата на ТГ в мета-анализа може да се обясни отчасти с различията в интензивността на пушене, дизайна на проучването, географския регион и пола на участниците.

Съображения и ограничения

Много други фактори освен тютюнопушенето могат да повлияят на нивата на ТГ, включително възраст, индекс на телесна маса (ИТМ), употреба на перорални контрацептиви, стрес, употреба на алкохол и липса на физическа активност. Една от възможните причини за отсъствието на наблюдаван ефект при проследяване с различна продължителност след спиране на пушенето, може да е това, че след отказът от тютюнопушене често се наблюдава покачване на теглото. Връзката между повишеното тегло и нивата на ТГ отдавна е установена.

Авторите на проучването от ФМИ посочват анализа на Botella-Carretero et al. за връзката между спирането на пушене и увеличаването на теглото, в който се установява повишение на теглото, ИТМ, съотношението талия-таз и диастоличното кръвно налягане след отказ от пушене, които не зависят от наличието на изходно наднормено тегло или от употребата на никотинови пластири или бупропион.

Като друго възможно обяснение за липсата на спад в нивата на ТГ след спиране на пушене, учените от ФМИ посочват и сравнително краткият срок от само до 1 година проследяване. Те правят паралел с ново проучване на Noh et al., което установява понижение на нивата на ТГ 3 години след спиране на пушенето (1.64 ± 0.83 mmol/L vs. 1.47 ± 0.82 mmol/L).

Анализът на ФМИ има някои ограничения, например трудността да се направи корекция за замаскиращите фактори, които влияят върху нивата на триглицеридите. Учените правят опит да използват предимно коригирани стойности, но такива не винаги са били налични. Друго потенциално ограничение произтича от това, че екипът на ФМИ използва като източник за публикувани проучвания само базите данни PubMed и Scopus, като се извършва проверка на библиографиите на всички идентифицирани публикации, за да се осигури, че са събрани всички налични публикации в научната литература.

Заключения

Въз основа на резултатите от настоящия мета-анализ, неговите автори заключават, че има категорична връзка между пушенето и по-високите нива на ТГ при настоящи пушачи в сравнение с непушачи. Тези данни следва да се интерпретират внимателно предвид високата степен на хетерогенност на анализите. Необходимо е по-дълго проследяване на по-големи групи от хора, отказали цигарите, за да се направи по-обстойна оценка на възможните ефекти от спирането на тютюнопушенето върху нивата на ТГ. Освен това е необходимо да се изследва въздействието на начина на живот и физическите промени (напр. увеличаване на теглото) след спиране на пушене върху нивата на ТГ.

Проучването е първият публикуван мета-анализ на ефектите от тютюнопушенето и от отказа от пушене върху нивата на ТГ. Резултатите може да бъдат полезни за формулиране на политики за обществено здраве и за лекарите, които искат да постигнат по-добри резултати при пациенти, спрели да пушат.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

СПОДЕЛИ