Заплатите на болничните шефове се определят от правила в закона

Нека се насочим към истинските проблеми в здравеопазването, призова председателят на АУБ проф. Красимир Иванов

318
Проф. Красимир Иванов
Проф. Красимир Иванов, председател на Асоциацията на университетските болници

Заплатите на ръководствата в болниците се определят от правила, разписани в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, спрямо който работят държавните и общинските болници. Заплатите в частните болници пък се определят от техния собственик. Това посочва в становище от името на Асоциацията на университетските болници председателят на организацията проф. Красимир Иванов. Позицията е във връзка с темата за размера на заплатите на директорите на лечебните заведения за болнична помощ, след като стана ясно, че немалка част от шефовете на държавни и общински болници получават огромни възнаграждения, при някои надхвърлящи 40 хил. лв. месечно.

„Предлагаме вниманието на обществото да се насочи към истинските проблеми на здравеопазването ни, които са многобройни, сериозни и реално застрашават съществуването и нормалната дейност на огромната част от лечебните заведения, а с това и възможността за оказване на навременна и качествена болнична медицинска помощ на нуждаещите се пациенти“, се казва още в позицията, подписана от проф. Иванов.

Публикуваме пълния текст на отвореното писмо, изпратено до медиите:

Във връзка с множеството коментари, дискусии, репортажи по темата за размера на заплатите на директорите на лечебните заведения за болнична помощ, Ви обръщам внимание върху следното:

Законът за публичните предприятия изисква всички членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия да се избират и назначават само въз основа на проведен конкурс. Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на публичните предприятия, каквито са държавните и общински болници, се определят по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Заплатите в частните болници се определят от техния собственик.

Предлагам на Вашето внимание детайлно разписаните в чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия правила за определяне на размера на възнагражденията на управителите и изпълнителните директори на държавните и общински болници:

Раздел V Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в публични предприятия

Чл. 56. (1) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на публичните предприятия се определят в зависимост от стойността на активите, числеността на персонала, рентабилността, финансовия резултат, изменението на добавената стойност на един зает, обслужването на задълженията, както и от поети специфични задължения и отговорности в сключените договори.

(2) Месечните възнаграждения на членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблицата съгласно приложение № 2 и определената стойност на една бална единица.

(3) Членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети на публични предприятия – акционерни дружества, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(4) Изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват предприятието, освен възнаграждението по ал. 3 получават и възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(5) Управителите на публични предприятия – дружества с ограничена отговорност, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, а контрольорите на тези предприятия – при стойност на една бална единица в размер 40 на сто от минималната месечна работна заплата за страната, установена за съответния месец.

(6) След приключването на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите в приложението по ал. 2 се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието членовете на изпълнителните и контролните органи получават авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

(7) Изчисляването на балната оценка и размера на възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи се извършва в предприятието на основата на нормативно установената отчетност. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на предприятието. Информация за определените възнаграждения се представя тримесечно на органа, упражняващ правата на държавата.

(8) Членовете на изпълнителните и контролните органи на предприятията получават тантиеми извън размерите на възнагражденията, определени по реда на ал. 7, при нарастване на счетоводната печалба през отчетната спрямо предходната година и при условие че дружеството няма непокрита загуба от предходни години и просрочени задължения. Тантиемите са за сметка на печалбата след данъчното й облагане и заделянето на нормативно определените части от нея за резерв на дружеството, отчисления от печалбата или дивидент в полза на собственика на капитала в размер, определен от общото събрание на съдружниците/акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на изпълнителните и контролните органи.

(9) Размерът на възнаграждението на членовете на съветите на директорите, надзорните и управителните съвети на акционерните дружества, определен по реда на ал. 3, след преизчисляването по ал. 6 не може да надхвърля шесткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(10) Размерът на възнаграждението на изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват дружеството, определен по реда на ал. 3 и 4, след преизчисляването по ал. 6 не може да надхвърля осемнадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(11) Размерът на възнаграждението на управителите на дружествата с ограничена отговорност по ал. 5 след преизчисляването по ал. 6 не може да надхвърля шестнадесеткратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец, а на контрольорите на дружествата с ограничена отговорност по ал. 5 след преизчисляването по ал. 6 не може да надхвърля петкратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(12) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2023 г. , в сила от 1.03.2023 г.) В държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, органът, упражняващ правата на държавата, приема политика за възнагражденията на членовете на управителните съвети и изпълнителните/генералните директори, която гарантира ефективно управление на предприятието и отчита неговите специфики.

(13) По решение на органа, упражняващ правата на държавата, съответно на общото събрание, в договорите за управление и контрол могат да бъдат определяни и по-ниски възнаграждения чрез намаляване на определените в ал. 3 – 5 стойности на една бална единица, включително в случаите по ал. 6.

(14) Когато предприятието е постигнало или е надвишило всички планирани финансови и нефинансови цели и няма просрочени задължения, но не са изпълнени останалите условия по ал. 8 за получаване на тантиеми, общото събрание на съдружниците или акционерите може да вземе решение за изплащане веднъж годишно на допълнително възнаграждение на членовете на органите за управление и контрол за постигнати резултати. Размерът на допълнителното възнаграждение не може да надвишава три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на изпълнителните и контролните органи, а средствата за изплащането му са за сметка на разходите на дружеството.“.

Видно е от така подробно разписаните правила, че заплатите на директорите на държавните и общински болници не са произволни величини, а се калкулират по предварително определени от законодателя критерии и показатели. Периодичното спекулиране с този конкретен въпрос и употребата му за настройване на една част от обществото срещу друга е печална дългогодишна практика, изгодна на определени лица за извличане на политически, обичайно предизборни ползи. Интересно защо не се пише за възнагражденията на членовете на органите за управление и контрол на банките, на ВиК дружествата, на електроразпределителните дружества, на строителните фирми, на депутатите, министрите и т.н.

Вярваме, че средствата за масова информация са призвани да дават достоверна и актуална информация, която да служи на обществения интерес.

Предлагаме вниманието на обществото да се насочи към истинските проблеми на здравеопазването ни, които са многобройни, сериозни и реално застрашават съществуването и нормалната дейност на огромната част от лечебните заведения, а с това и възможността за оказване на навременна и качествена болнична медицинска помощ на нуждаещите се пациенти.

СПОДЕЛИ