За година директорът на „Александровска“ натрупал 24 млн. лева просрочени задължения

Това е повече от изработеното от лечебното заведение, констатира доклад на Вътрешния одит на МЗ, незаконно разделяне на обществени поръчки и нарушение на ЗОП, установи пък проверка на АДФИ

1026
Д-р Атанас Атанасов, директор на УМБАЛ "Александровска"

За периода 30.06.2021 г. до 31.08.2022 г. ръководството на УМБАЛ „Александровска“ е допуснало увеличаване на просрочените задължения до размер на 24 250 740 лв. Сумата на просрочията представлява 61,69% от общия размер на задълженията към тази дата и води до много висок риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност за осъществяване на лечебна дейност. Това показва докладът на Вътрешния одит на МЗ във връзка с проверката на действията на органите на управление на дружеството, съобщиха от ведомството.

Натрупаните просрочени задължения към доставчици от последната година – 2021 г. в размер на 23,5 млн. лева надхвърлят финансовите ресурси на лечебното заведение, които се генерират от дейността му, констатира още Вътрешният одит.

Освен това ръководството на лечебното заведение е дало съгласие за особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на търговец на медикаменти в размер на 2 500 000 евро в полза на ОББ АД, което допълнително утежнява лошото финансово положение на дружеството. Допуснато е и неспазване на Закона за счетоводството и начисляване на задължения към доставчици не към момента на възникването.

Припомняме, директорът на „Александровска“ д-р Атанас Атанасов беше назначен от  бившия служебен здравен министър Стойчо Кацаров през юни миналата година със задача да оздрави финансовото състояние на болницата. Още тогава имаше съмнения за качествата на д-р Атанасов, който е бил уволнен от друг здравен министър – Кирил Ананиев – от поста директор на МБАЛ-Шумен именно заради натрупани дългове и несправяне със задълженията на мениджър. Преди това д-р Атанасов на практика фалира болницата в Нови пазар и тя става филиал на МБАЛ-Шумен, а след това не се справя и с управлението на болницата в Ловеч, която е в окаяно състояние. Сметката на одиторите пък опровергава и твърденията на Кацаров, че общите дългове на „Александровска“ са минали 70 млн. лева, след като новите просрочия от над 24 млн. лева представляват близо 62 на сто от общите задължения.

Според доклада органите на управление на дружеството не са предприели своевременно действия по изпълнение на дадени указания от МЗ за стабилизиране на дружеството. Ръководството на лечебното заведение не е предприело своевременни действия и за кандидатстване и съответно одобрение от Българска банка за развитие на кредит от 5 млн. лв., като решението за това е взето едва през юли тази година.

Наличието на просрочия за медицински изделия е индикатор, че паричният поток не се управлява по предназначение на постъпилите средства, констатират одиторите.  Въпреки лошото финансово състояние, дружеството не се възползва от отпуснатите целеви капиталови субсидии, а се стига до възстановяване на средства по неусвоени капиталови субсидии в общ размер на 772 481,47 лв. по погасителен план за срок от 36 месеца. Допуснато е и сключване на безсрочен договор, което е в ущърб на лечебното заведение, като не са били установени реални ползи от сключването му.

Одиторският екип не е получил ясна информация и документация, в това число разписани политики и процедури, които да гарантират, че планираните в лечебното заведение дейности за текущ и последващ контрол върху поетите финансови ангажименти по сключени договори са адекватни и ефективни. Не е представена цялостна оздравителна програма на дружеството. По-конкретно, планът за преструктуриране и финансово стабилизиране на паричните потоци на УМБАЛ “Александровска” не е изпълнен изцяло. Установено е, че ключови дейности, които биха допринесли за финансовото стабилизиране на лечебното заведение не са изпълнени. Въпреки необходимостта от спешни мерки, сроковете за изпълнението на плана са променяни и удължени до 31.12.2022 г.

„Отлагането на ключови дейности и мерки поставя под риск постигането на целите за подобряване на финансовото състояние и за даването на гаранции за засилване на финансовата дисциплина на лечебното заведение“, посочват одиторите.

Дейността на лечебното заведение е била обект на проверка и от Агенцията за държавна финансова инспекция. При инспекцията е установено незаконно разделяне на обществени поръчки и провеждане на договаряния със строителни фирми за сключване на договори за над 3 млн. лв., без да са били налице законовите предпоставки за това и в нарушение на ЗОП, за което на ръководството на лечебното заведение са съставени актове за установяване на административни нарушения.

В отговор от „Александровска“ обявиха, че в изнесените данни от доклада на Вътрешния одит на МЗ има груби фактологични грешки до степен, в която фактите са абсолютно неверни. „Опасяваме се, че целта е да бъдат въведени в заблуда не само обществеността, но и самото ръководство на здравното ведомство. Затова възнамеряваме да поискаме среща с ръководството на Министерство на здравеопазването още в утрешния ден, след което ще оповестим адекватните факти и данни пред медиите и обществеността”, заявиха от болницата.

СПОДЕЛИ