Правителството одобри Националната здравна стратегия 2030

Инвестиции в превенция, промотиране на здравословен начин на живот и трансформиране на системата към потребностите на хората, са сред основните приоритети

228
здравна стратегия

Министерският съвет одобри Националната здравна стратегия 2030. Това е водещ документ за сектор „Здравеопазване“, който представя дългосрочната визия за развитието му и конкретните политики за изпълнение на целите.

Документът посочва конкретните политики, заложени в националните стратегически документи от по-висок ранг – Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Стратегията е разработена е въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, изоставане на българската здравна система изостава спрямо страните от ЕС по ключовите фактори за устойчиво развитие.

Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето и ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата са стратегическите цели в документа.

Реализирането им включва изпълнение на целенасочени политики, групирани в три приоритета:

– инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия живот;

– инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората;

– прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве.

Мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще се извършва ежегодно с Годишния доклад за здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия. Документът трябва да бъде приет от Народното събрание.

СПОДЕЛИ