Проф. Ангелов показа доказателства за нарушения на ЗОП и корупция в „Александровска“

От документите е видно още, че директорът д-р Атанас Атанасов е дублирал с договори за външни услуги дейността на болницата, уволнил е над 300 човека, а финансовата загуба е 10 пъти по-висока през тази година, но въпреки това остава на поста си

365
Проф. Костадин Ангелов

Директорът на УМБАЛ „Александровска“ д-р Атанас Атанасов е нарушил закона за обществените поръчки, дублирал е с договори за външни услуги дейността на болницата и уволнил е над 300 човека. Това разкри депутатът от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов, който е и бивш здравен министър и шеф на „Александровска“. В мейл до медиите той представя и доказателства за тези си твърдения.

„Финансовата загуба е 10 пъти по-висока тази година, а д-р Атанасов, назначен от служебния министър Стойчо Кацаров, стои на длъжност. Няма логика да няма политически „чадър“. Министърът на здравеопазването е запознат и не е предприел нищо. Уволняват се директори с измислени основания, а други, довели до колапс лечебни заведения, стоят, защото са угодни“, коментира проф. Ангелов. Припомняме, проф. Асена Сербезова вече отстрани шефовете на Хематологията, „Пирогов“, „Св. Екатерина“ и УСБАЛО, като последните две лечебни заведения нямат просрочени задължения, а т.нар. нарушения са твърде спорни като мотив за рокади в управлението им. По думите на депутата протекцията над директора на „Александровска“ идва от високо политическо ниво.

Проф. Ангелов предостави в отвореното си писмо до медиите факти, одитни доклади и писма до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, доказващи извършени закононарушения, злоупотреба с публични средства и корупция в УМБАЛ „Александровска“.

Строителство по спешност и пряко договаряне за 3,5 млн. лева

Изпълнителният директор на Александровска болница обявява три обществени поръчки и сключва следните договори:

1. Процедура „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Неврологията“.Стойността на процедурата е 831 866 лв. без ДДС или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г. Платено е 100% авансово.

2. Процедура „Водоснабдяване и канализация на „Медицински комплекс-Александровска болница“, кв.387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Втора хирургия“.  Стойността на процедурата е 832 227 лв. без ДДС  или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г. Платено е 100% авансово.

3. Процедура „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Диагностично-консултативен център и Администрацията“ .  Стойността на процедурата е  832 385 лв. без ДДС  или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г. Платено е 100% авансово.

Възложителят прилага чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП процедура на договаряне с покана при наличие на изключителни обстоятелства. На практика пряко договаряне само с една фирма.

Финансирането е със средства от страна на МЗ, за което се очаква да бъде представен инвестиционен проект, което също предполага предвидимост и продължителен период от време за подготовка и реализация, а това изключва хипотезата за спешност и неотложност. Безспорен факт, доказващ несъстоятелността на мотивите на Възложителя за „изключителни обстоятелства“, „непредвидимост“ и „неотложност“ е договорът с Министерство на здравеопазването, подписан на 15.09.2021 г. Или казано с прости думи, повече от 3 месеца преди възлагането на поръчката без конкурс. Предметът на договора за отпускане на 3.5 млн. лв. е за „Изграждане на съвременна канализационна и водопроводна мрежа за целия болничен комплекс на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“, което предполага обявяването на  една ОП – открита процедура с прогнозна стойност до 3.5 млн. лева.

Възложителят е бил наясно със съществуващото положение, но не е предприел действия за стартиране на конкурентна процедура. Обявени са три процедури на договаряне без обявление за изпълнение на идентични дейности, като и в трите е поканен единствен и един и същ участник – при налични на пазара значителен брой фирми с подобен профил, с голям опит при изпълнение на подобни и по-мащабни проекти, вкл. и от по-близки до София, населени места – избраната фирма е от Добрич. „Това крие сериозен корупционен риск и създава корупционна среда“, коментира проф. Ангелов.

Според него, с оглед сходния предмет на трите описани по-горе процедури, редно е да се обърне внимание и на факта, че същите са обявени като отделни процедури по договаряне, за да се „преодолее“ задължителния контрол на процедурите по договаряне (чл. 233 от ЗОП). А също и че по трите договора е извършено 100% авансово плащане.

Във връзка с горното депутатът уведомява министър Сербезова своевременно, а тя отговоря следното: „Предвид наличните индикатори за потвърждаване на изложените в сигнала твърдения за неспазване на режима за възлагане на обществените поръчки в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, МЗ поиска с писмо №02-01-173/14.01.22 г. възлагането с приоритет от Министерство на финансите, проверка от органите на АДФИ на процедурите по Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс- Александровска болница”.

В друго писмо на здравния министър до проф. Ангелов по същия казус, пък се съдържа и докладна записка на звено “Вътрешен одит“ към МЗ. От нея се потвърждават твърденията за заобикаляне на ЗОП и разделяне на обществени поръчки. „На следващия ден информирах и компетентните институции – СГП и Икономическа полиция към СДВР да извършват проверки и да съдействат за прекратяване на извършващите се  в лечебното заведение закононарушения. До момента липсват реакции на всички институции“, обясни проф. Костадин Ангелов.

Консултантски договори

Има сключените граждански и консултантски договори между директора на Александровска болница и различни физически и юридически лица за извършване на услуги, дублиращи функции на администрацията в лечебното заведение, посочи още бившият здравен министър (https://www.parliament.bg/pub/PK/46093547-154-06-9.pdf), за което той отново е информирал проф. Сербезова с искане да бъде извършена проверка.

Тя назначава одит в лечебното заведение и му изпраща доклада от проверката. От него става ясно, че в  УМБАЛ „Александровска“ не се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки.

Ето и някои от заключенията:

• „…Сключеният договор за осигуряване на текущо правно обслужване на практика дублира дейността на отдела и съответно допълнително влошава финансовото състояние на лечебното заведение.“ (възнаграждения по договора за 1 година – 36 000 лева за 20 работни часа на месец, а след тези 20 часа по 234 лв. за всеки изработен час)

• „Предметът на четирите договора се дублират или имат сходен характер, а освен това администрацията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД разполага с отдел „Финансово-икономически“, отдел „Бюджет и договорни партньори“ и Отдел „Координация, информационно-аналитична дейност и статистика“, с оглед на което не е целесъобразно разходването на финансови средства, при лошото състояние на лечебното заведение. Общата стойност на четирите договора е в размер на 34 380 лева без ДДС и попада в праговете на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП( при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2- от 30 000 лв. до 70 000 лв.), което изисква провеждането на поръчка по ЗОП чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица. Изложеното означава, че възложителят е допуснал разделяне на поръчката по реда на ЗОП, с което не са спазени чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.21, ал.15 от ЗОП и чл. 5, ал.1 от ЗОП.“

• „Сключените четири договора представляват цялостен процес, включващ отделни етапи и съответно общата стойност на четирите договора възлиза на 143 520 лв.  с ДДС (или 119 600 лв. без ДДС). Общата стойност без ДДС на четирите договора попада в праговете на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП (при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.) и изисква провеждането на поръчка по ЗОП чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица. Изложеното означава, че възложителят е допуснал разделяне на поръчката по реда на ЗОП, с което не са спазени чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.21, ал.15 от ЗОП и чл.5, ал.1 от ЗОП. Освен това в един от договорите и в становището на изпълнителния директор на лечебното заведение е цитирано нормативно изискване по чл.169, ал.2 от ЗУТ, който е отменен с ДВ, бр.101 от 2015г. В резултат на извършената проверка, се установи, че изложените твърдения от проф. Костадин Ангелов, д.м.- народен представител в 47-о НС на РБългария относно неспазване на изискванията на ЗОП се потвърждава за част от сключените договори.“

„След като се запознах с констатациите от одита, уведомих колегите си народни представители от комисията по здравеопазване в Народното събрание. Информирах и компетентните институции да извършват проверки. До момента липсват  реакции на всички институции“, поясни проф. Ангелов.

Финансово състояние

Депутатът от ГЕРБ изисква информация от МЗ, относно финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД  и получава отговор от ведомството, в който се съдържат копия на индивидуален счетоводен баланс към 31.03.22 г. и индивидуален отчет за приходите и разходите към 31.03.22 г.

От тях е видно следното:

•  Счетоводната загуба за 2021 г. е 2,974 млн. лева, а за предходната 2020 г. е 2,944 млн. лева. (Изпълнителният директор на „Александровска“, заедно с новия Съвет на директорите, е вписан в Търговския регистър на 07.07.21г.)

•  Счетоводната загуба за периода  01.01.22 г. – 31.03.22 г. (първо тримесечие на 2022 г.) е 6,1 млн. лева.

„Видно от горните числа става ясно, че болницата се управлява лошо и прогресивно влошава финансовите си  резултати. Ако това управление продължи със същия темп прогнозата за счетоводната загуба в края на 2022г. е 24 млн. лева. Моментното състояние не може да компенсира финансовата загуба от първото тримесечие в размер на минус  6,1 млн. лева, както и извършващите се закононарушения“, категоричен е проф. Ангелов.

Човешки ресурси.

След назначаването на д-р Атанас Атанасов за директор на „Александровска“ на 7 юли 2021 г. до момента са прекратени трудовите договори на близо 300 служители на болницата в т.ч. лекари, медицински сестри, санитари, алармира още проф. Костадин Ангелов. По думите му болницата на практиката е почти изпразнена от дейност и водещи специалисти, което е довело до намаляване на извършения обем медицински дейности.

Всички описани от проф. Ангелов документи могат да бъдат намерени на https://we.tl/t-2T1h6Mz2px.

„Няма нарушения в болницата“, категорично отрече обвиненията настоящият директор на „Александровска“ д-р Атанас Атанасов, цитиран от „24 часа“. По думите му няма уволнени, има напуснали и пенсионирани, но доста служители били и назначени. Атанасов се похвали още, че положителен резултат бил налице при 20 от общо 28 структурни звена на лечебното заведение, изразяващ се в печалба от 1,5 млн. лева. Това сочели данните от отчета за месец май, а тези от прогнозирания счетоводен финансов резултат за юни запазвали тази тенденция. „Най-належащият проблем на Александровска болница остава решението за взимане на креди от търговска банка за погасяване на приблизително 40 млн. лева задължения към доставчици, натрупани преди настоящият екип на болницата да поеме нейното управление“, посочи директорът.

СПОДЕЛИ