Здравната каса с 10 млн. лева излишък през 2017-а

В същото време валят дела от болниците за неразплатена надлимитна дейност, 270 млн. лева пък са дълговете към чужди фондове

309
каса

С излишък от 10 162 100 лева е завършила миналата година здравната каса. Изпълнението на приходната и разходната част, заедно с годишния отчет за дейността на публичния фонд бяха одобрени на днешното правителствено заседание.

Положителният резултат се дължи основно на по-високите здравноосигурителни приходи и договорените отстъпки за лекарства с фармацевтичните компании. Данните показват, че постъпленията в бюджета на НЗОК са се увеличили с почти 283 млн. лв. спрямо 2016 г., от които 191.6 млн. лв. са дошли от вноските на гражданите. Общо НЗОК е приключила 2017-а с постъпления от 3.58 млрд. лв., което е с 8.6% повече спрямо 2016 г.

От всички разходи на касата, най-много пари са отишли в болниците – 1.69 млрд. лева. Малко под милиард са стрували на бюджета лекарствата, които НЗОК покрива напълно или частично, като над 288 млн. лева от тях са за онкомедикаменти.

В резултат на отчетените към 31.12.2017 г. разходи и трансфери – 3 571 333,3 хил. лева, спрямо отчетените приходи и трансфери – 3 581 495,3 хил. лева, се формира положително бюджетно салдо за годината в размер на 10 162,1 хил. лв.

Всичко това обаче е на фона на десетки дела срещу фонда, заведени от болници за неразплатена надлимитна дейност, както и все още „висящите“ задължения към чужди клиники в размер на над 270 млн. лева.

Според отчета, приет от МС, дейността на НЗОК през 2017 г. е била подчинена на мисията и целите на институцията и необходимостта от постигане на правилно и рационално използване на обществените средства. Осигурена е предвидима финансова среда и са създадени условия за изпълнение на финансовите ангажименти на институцията.

„Направеният анализ на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и през отчетния период показва тенденция към нарастване на необходимия финансов ресурс“, се казва в отчета на касата. Както и през предходния период, за настоящия отчетен период НЗОК дефинира като основни причини за нарастване на разходите увеличаването броя на лекарствените продукти, които институцията заплаща, навлизането на нови, по-скъпи лекарствени продукти, ежегодно нарастващия брой здравноосигурени лица, обърнали се към системата, демографската структура и тенденцията към увеличаване продължителността на живот. Освен това продължавала очерталата се през годините тенденция към увеличаване броя на здравноосигурените с няколко хронични заболявания и ползващи напълно или във висок процент заплащани от НЗОК лекарства. Тези проблеми не са преодолени през разглеждания период и са в динамичен темп на повишаване на разходите, отбелязват от публичния фонд.

СПОДЕЛИ