Бърза помощ става бърза и модерна със 163 млн. лева

МЗ подаде документите за големия проект, с парите ще се реновират и оборудват всички спешни центрове и отделения, ще се купят и 400 нови линейки

186
Бърза помощ

Бърза помощ вече наистина ще е бърза и модерна, а това ще стане с единствения по рода си проект в системата на здравеопазването, на стойност от 163 млн. лева.

На 12 май Министерството на здравеопазването подаде проектното предложение за мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна, като конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, с общ бюджет над 163 млн. лв. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Проектът е т. нар. „голям проект“ по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейската комисия и е единствен по рода си в системата на здравеопазването, поради комплексния характер, сложността на интервенциите и големия териториален обхват за изпълнение на планираните дейности.

Подготовката на проектното предложение стартира през 2016 г. от МЗ и външния консултант Обединение „Регионална здравна инфраструктура“, избран по реда на ЗОП. В процеса на подготовката на проектното предложение участва и консултантски екип от JASPERS към Европейската комисия.

Работата по модернизацията на спешната ни помощ трябваше вече да е започнала, но по времето на служебния министър д-р Илко Семерджиев проектът забуксува, като дори имаше опасност България да загуби европейското финансиране.

Със 163-те милиона лева ще се модернизират всички 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната, в това число спешните отделения, разкрити в 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 176 филиала и изнесени екипи. Ще се обнови сградният фонд, като във всички обекти ще се извършат необходимите строително-монтажни и ремонтни дейности. Ще бъдат закупени и 400 съвременни медицински автомобила, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна помощ. По този начин ще се гарантира оказването на качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна, обещават от здравното министерство.

СПОДЕЛИ